Inici Contacte GROC  
 
Llibres de GROC

Recull de les dades bàsiques, amb una breu descripció del seu contingut, dels llibres publicats pels membres de GROC o, excepcionalment, d'algun llibre que hagi suposat quelcom especial per al grup.

Joan Teixidó Saballs i Miquel Castillo Carbonell
Prácticas de mejora de la convivencia escolar
Ed. Aljibe. Archidona (Málaga), 2013. ISBN 978-84-9700-753-5
El texto recoge, ordena y sistematiza múltiples iniciativas de mejora de la convivencia que han sido articuladas en torno a siete ámbitos de mejora: acciones educativas, desarrollo profesional docente, de participación del alumnado, de colaboración con la comunidad, de organización del centro, de mejora del ambiente y, finalmente, de resolución de conflictos.


 
Josè Luis Bernal Agudo i Joan Teixidó Saballs
Las competencias docentes en la formación del profesorado
Ed. Síntesis. Madrid, 2013. ISBN 978-84-995891-3-8
El oficio de enseñar implica, esencialmente, el trabajo en equipo, el desarrollo de competencias comunicativas y de relaciones interpersonales positivas, el afrontamiento de situaciones de hostilidad fomentando la convivencia en el aula, la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el afrontamiento positivo los dilemas éticos de la profesión.


Teixidó Saballs, Joan
La acogida al profesorado de nueva incorporación
Ed. Graó. Barcelona, 2009. ISBN:978-84-7827-708-7
Text de fonamentació i sistematització de l'acollida al professorat de nova incorporació als centres educatius. S'efectua una proposta de les accions a dur a terme, els continguts a tractar i l'organització interna (responsables, temporalitat, materials,...) del procés d'acollida; els tenen en compte els aspectes relacionals (com fer-ho?) i s'analitza la manera com ho viuen els neòfits


 
Teixidó Saballs, Joan
La sisena hora a primària. Més enllà d'un canvi a l'horari escolar
Ed. Graó. Barcelona, 2008. ISBN 978-7827-536-6
Anàlisi dels primers resultats de la implantació de la sisena hora lectiva a primària a Catalunya durant el curs 2006-2007. Es tenen en compte els arguments que porten a l'adopció de la mesura, es consideren en factors a tenir en compte en el desplegament, s'exposen els resultats de la posada en practica i es formulen algunes opcions de millora dirigides als centres i a l'Administració Educativa.


Fernández, R. y García, J. (Coord)
Competencias profesionales para la dirección de los centros educativos
Ed. FEAEC Castilla-La Mancha. Albacete, 2008. ISBN 978-84-612-3790-6
Actas de las XVIII Jornadas Estatales del Fòrun Europeo de Adnibistradores de la Educación celebadas en Toledo, el 26 y 27 de octubre de 2007. Incluye, entre otros textos, la ponencia marco de las Jornadas Las competencias para el título de la dirección escolar. Bases para un modelo de desarrollo profesional de directivos escolares basado en competencias de Joan Teixidó.


 
Teixidó, J (Coord); Carreras, G.; Castellví, J.; Fonalleras, M.; García, J.M. i Planellas, P.
El projecte de direcció
Ed. Departament d'Ensenyament. Barcelona, 1999. ISBN 84-393-1284-9
Publicació dirigida a per ajudar els possibles candidats a la direcció d'un centre escolar públic a elaborar el projecte de direcció. Els plantegen elements de fonamentació i s'aporten exemples pràctics adequats a diverses tipologies de centres.


Teixidó Saballs, Joan
Els factors interns de la direcció escolar
Ed. Universitat de Girona. Girona, 1996. ISBN 84-88762-49-69
Llibre que recull les aportacions més significatives que es desprenen de la tesi doctoral de l'autor en la qual s'analitzen alguns factors mentals associats a la direcció escolar. Es tenen en compte les percepcions, expectatives, motivacions, etc. referides a la direcció escolar des de la perspectiva de diversos representants al Consell Escolar: directius, docents, PAS, alumnes mares i pares, administradors, etc.


 
Teixidó Saballs, Joan
Aprendre a aprendre a l'escola i a l'institut
Revista Catalana de Pedagogia. Vol 7. SCP. Barcelona, 2011. ISSN 1695-5641
Article en el qual es caracteritza la competencia bàsica d'"aprendre a aprendre" i es consideren les singularitats del seu desenvolupament a l'educació primària i secundària. Es tracta que els nois i noies siguin capaços d'analitzar i de comprendre la manera com obtenen, com processen i com estructuren la informació, és a dir, la manera com aprenem.
Teixidó Saballs, Joan
Tècniques de comunicació en la gestió d'institucions educatives
Ed. Coop. Univ. Sant Jordi. Barcelona, 1998. ISBN 84-477-0663-X
Publicació dirigida als estudiants de l'assignatura "Participació i treball en equip a les institucions educatives i socials" en la qual s'analitzen els diversos factors que configuren la dimensió relacional de l'organització: cultura, participació, treball en equip, presa de decisions, reunions, comunicació, etc. es combina amb exercicis i propostes de treball a la fi de cada capítol.


 
Teixidó Saballs, Joan
Estratègies de resolució de conflictes organitzatius a escoles i instituts
Ed. Universitat Oberta de Caalunya. Barcelona, 1998. DP B.21.0009-00
S'analitzen els diversos aspectes a considerar en la caracterització dels conflictes organitzatius i es consideren els elements a tenir en compte per tendir a la seva resolució positiva, és a dir, beneficiosa tant per al conjunt de l'organització com per als seus membres. També es considera el protagonisme que han d'assumir-hi els directius.


Teixidó Saballs, Joan
Anàlisi del problemes de comunicació a les organitzacions educatives. Proposta d'eines de millora
Ed. de la Universitat Oberta. Barcelona, 2000. DP B.21.0009-00
La comunicació és un element de cabdal importància en el funcionament dels centres educatius. Si ho mirem bé, la majoria del que passa en un centre es basa en la comunicació. Paradoxalment, no hi posem gaire atenció. Al llibre s'analitzen els diversos aspectes a tenir en compte en la comunicació organitzacional i es plantegen propostes de millora.


 
Tomás, Marina; Borrell, Núria i Teixidó , Joan
La comunitat educativa envers la direcció escolar
Editorial Estel, Barcelona. 1998. ISBN 84-95128-03-9
Resultats de la recerca en la qual es considera la percepció que diversos segments de la comunitat educativa manifesten entorn del canvis en la direcció escolar que es desprenen de la promulgació i posada en marxa de la Llei Orgànica de la Participació, Avaluació i el Govern dels Centres Docents (LOPEGCD) i dels posteriors Reglaments Orgànics de Centres.


Teixidó Saballs, Joan
Dirección de centros educativos desde una perspectiva de cambio
Ed. Cooperativa Universitaria Sant Jordi. Barcelona, 1999. D.L. B-27.922
Publicación dirigida a los estudiantes de la asignatura "Dirección y gestión de instituciones educativas y sociales" de la Licenciatura de Pedagogia de la Universidad de Girona que surge de un extracto del proyecto docente de acceso a la titularidad universitaria del autor.
 


Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits