Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Accés a la direcció escolar
 

L'accés a la direcció escolar ha estat un motiu permanent d'interès de GROC. La raó és ben senzilla: els directius són un factor clau de la millora del sistema. Perquè hi hagi millorar cal que els centres es dotin de bons equips directius, la qual cosa posa de manifesta la importància del procés d'accés al càrrec. Són múltiples els factors a tenir en compte: l'adequació del model d'accés al perfil directiu desitjat; les motivacions i els estímuls que empenyen els docents a assumir un càrrec directiu; la conveniència de fomentar la continuïtat i alhora possibilitar el canvi; les concepcions i idees prèvies dels candidats en relació al model; el grau de dependència o d'autonomia en relació al suprasistema, l'autopercepció com a agents de participació i de cohesió de la comunitat educativa; la formació (el tipus i els objectius que han de presidir-la), l'elaboració del Projecte de Direcció,... Tot plegat dóna lloc a una realitat complexa, que es du a terme d'una manera singular a cada context.

Vols ser director. Una aproximació a l'accés a la direcció escolar
Presentació extreta d'un curs adreçats a futurs candidats a directors en la qual s'exposen els trets distintius del procés d'accés a la direcció escolar que es desprén de la LOE.

El Projecte de Direcció
Text-guia per a l'elaboració del Projecte de Direcció. Cal adequar la part que descriu el procediment d'accés al que es disposa a la LOE però és plenament vigent en allò que fa referència al concepte de PdD, les parts de què consta, la manera d'elaborar-lo, els exemples que s'aporten, etc.

El projecte de direcció. Què és? Per a què serveix? Com s'elabora? Elements de fonamentació i materials per a l'acció.
Edicions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Eines de Gestió núm. 7.

El acceso a la dirección escolar: de la LOCE a la LOE
Article publicat a Participación educativa. núm 5, junio 07. Revista electrònica del Consejo Escolar del Estado) on es recullen diversos estudis que han tingut en compte l'accés a la direcció.

Aires nuevos en la dirección escolar
Article a Organización y gestión educativa, núm 1-07, pp 9-12 on es planteja la necessitat d'afrontar els reptes inherents al relleu en el càrrec d'una manera positiva, tenint en compte el progrés del centre i l'equilibri personal i professional de qui abandona el càrrec.

Perspectivas desde las cuales se afronta el acceso a la dirección de un centro escolar público
Estudi on s'estableixen 4 grans perspectives des de les que s'afronta l'accés a la direcció: a) continuïtat, b) confrontació, c) relleu i d) absència de candidats, que pot ser real (ningú en vol ser) o formal (hi ha una o diverses persones predisposades, però no es volen presentar; prefereixen ser designats).

Singularidades en el proceso de acceso a la dirección
Recull de situacions singulars que es donen en el procés d'accés a la direcció que s'escapen de les quatre categories establertes al text anterior.

El acceso a la dirección de un centro educativo público. Estudio de los factores mentales de los candidatos a la dirección de centros educativos públicos, de nivel primario y secundario, en los procesos de toma de decisión en torno a la presentación de candidatura, elaboración del proyecto de dirección e intervención en el proceso electoral (CIDE, 2000)
La memoria completa de la investigación se presenta fragmentada en 4 partes: a) Portada, b) Marco Teórico, c) Diseño y Resultados y d) Conclusiones y Propuestas.

Cuestionario "El acceso a la dirección escolar"
Qüestionari de la investigació realitzada a 12 Comunidades Autònomas en el marc del projecte de I+D coordinat en el qual hi participen les univesitats de Girona, País Basc, Saragossa i Huelva.

El acceso y la formación para la dirección escolar
Participació al IX Congreso Interuniversitario de Organizaciones Educativas (Oviedo, 2006). Inclou aportacions de J. Teixidó, P. Aramendi, M. L. Fernández y J. L. Barnal.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits