Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Participació
 

La participació i la implicació activa de les persones constitueix un element clau pel progrés de l'eduacció. Convé que el nen i el jove participi activament en el seu aprenentatge; que el mestre participi en el funcionament institucional, que les famílies participin en la gestió i el govern del centre. A nivell organitzatiu, l'art 27.7 de la Constitució, estableix que "els professors, els pares i, si és procedent, els alumnes intervindran en el control y la gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics" la qual cosa ha portat a la instauració d'un model participatiu, caracteritzat per l'existència del Consell Escolar, el qual no està exempt de problemes i dificultats.

Els documents que s'aporten en aquesta secció tracten: a) els fonaments de la participació; b) les característiques del model directiu de tipus participatiu i c) el foment de la participació i la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills i en el funcionament de l'escola.

Fonaments de la participació
Presentació on es presenten els elements bàsics en queè se sustenta l'adopció de models participatius, se'n consideren diverses modalitats i se n'exposen les fortaleses i debilitats.

La participación, elemento clave en la construcción de una cultura colaborativa
Text on es consideren diverses concepcions sobre la participació aplicada a la gestió, es presenten y s'analitza el model de direcció participativa i es tenen en compte els reptes que han d'assumir els directius.

¿Què puede hacer el/la director/a para fomentar la participación de las familias?
Presentació dirigida a directius escolars en la qual es consideren les possibilitats, les limitacions i els reptes professionals que comporta fomentar i garantir la participació de les famílies.

El fomento de la participación de los padres. Encuesta a directores/as
Enquesta dirigida a equips directius que es plantegen la possibilitat d'actuar com a dinamitzadors de la participació. L'administració de l'enquesta es realitza simultàniament a l'acció de formació anterior.

La direcció participativa
Anàlisi dels trets característics dels models directius de tipus participatiu, les concrecions que se n'han fet a les diverses disposicions legals i els reptes i dificultats que se'n desprenen, tot posant una atenció especial a l'anemenada "qüestió directiva" o absència de candidats.

La participació ara i aquí. Com ho veuen els protagonistes
Exposició dels resultats parcials d'una recerca realitzada conjuntament amb M. Tomàs i N. Borrell en la qual es tenen en consideren les percepcions de diversos estaments de la comunitat educativa entorn del model participatiu de gestió escolar.

Cambiar para que todo siga igual
Text breu en format periodístic on es consideren les possibilitats i limitacions pel que fa al canvi de model directiu a les escoles i instituts.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits