Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Direcció de centres educatius
 

La direcció escolar ha constituït un objecte permanent d'interès per a GROC; la qual cosa ens ha portat a agrupar les aprotacions en diversos apartats: accés, competències, formació, etc.

Aquesta pàgina aplega textos que plantegen una reflexió actual (horitzó del 2010) sobre la direcció juntament amb d'altres que ja tenen alguns anys. El contrast entre ambdós permet adonar-nos que els canvis que s'hi han introduït (fonamentalment, en la forma d'accés i els incentius) no han comportat transformacions culturals als centres. També s'hi apleguen altres estudis específics: percepció de la relació amb l'Administració Educativa, motivacions per accedir al càrrec, durada del mandat, incentius, tasques dels caps d'estudis.

El nuevo perfil de director/a escolar. Análisis y acotaciones al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Simposi presentat al XII Congrés Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives en el qual es consideren els principals canvis que s'introdueixen en la direcció escolar.

La dirección escolar: evolución reciente, situación actual y perspectivas de futuro.
Conferència a la II Jornada de l'Associació de Directius d'Educació Secundària de Múrcia en la qual s'analitza la situació actual de la direcció escolar i s'apunten algunes línies de futur, tot considerant que els reptes inherents a la posada en pr&aagrave;ctica .

El futuro de la direcció escolar o el arte de avanzar mirando por el retrovisor
Article publicat al diari Escuela on es consideren les incerteses i els riscos que hauran d'afrontar-se davant el canvi del model de direcció escolar. Es tracta de desenredar el nus gordià i no pas de tallar la corda pel bell mig.

Hacia un cambio de modelo en la dirección escolar. Luces y sombras en un camino tortuoso
Text presentat al XII Congrés Interuniversitari d'Organització Educativa on s'analitzen els principals aspectes a considerar en el camí vers un canvi de model en la direcció escolar alhora que s'anticipen alguns interrogants i riscos a tenir en compte.

Són necessaris nous models organitzatius per a l'escola del s. XXI.
Ponència a les Jornades per a equips directius del CEFIRE d'Alzira.

¿Por qué no es atractiva la función directiva? ¿Qué hay que hacer para que se presenten más candidatos?
Conferència a les XVI Jornades de SAREAN 2009 (Donòstia) en la qual es considera l'absència de candidats a la direcció escolar, se n'analitzen les causes i es plantegen alternatives de millora.

La dirección escolar ante un nuevo escenario educativo
Conferència en la qual s'analitzen els principals reptes de futur que es plantegen als directors escolars arran dels canvis als quals es veu sotmesa l'escola.

La direcció, l'art de l'equilibri
Fragment de la conferència L'escola respira calma. Pàg. 17 a 19.

La direcció escolar: d'on ve? i cap on va?
Conferència on es tracta la polèmica entorn del model directiu participatiu en la qual se sosté la impossibilitat de trobar un model teòric que s'adeqüi a les possibilitats del sistema escolar i, alhora, que doni la desposta adecuada a les necessitats de cada context.

L'actuació dels Caps d'Estudis
Breu recerca on s'analitzen les tasques que duen a terme els Caps d'Estudis a centres d'educació primària a les comarques gironines.

¿Cómo perciben los directores su relación con la Administración Educativa?
Text on s'exposen els resultas d'una recerca en la qual es demana als directors la manera com perceben la seva relació amb l'Administració Educativa.

¿Qué impulsa a los docentes a la dirección?
Exposició de resultats d'un estudi entorn de les motivacions per a l'accés al càrrec directiu.

Els Factors Interns de la direcció escolar
Tesi doctoral en la qual s'analitzen diversos processos mentals (motivacions, percepcions, expectatives, actituds) relacionats amb la direcció escolar, tant des de diverses perspectives

Duración del mandato de los directores escolares e incentivos para acceder al cargo
Percepcions de la Comunitat Educativa entorn d'algunes modificacions en la direcció de centres establertes per la LOPEGCD.

Situació de la direcció de centres escolars póblics en el pas de la LODE a la LOPEGCD
Text on s'analitzen els trets característics del model directiu participatiu, els diversos models europeus i els canvis que es desprenen del pas de la LODE a la LOPEGCD.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits