Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Docència Universitat Girona
 

Materials i documents adreçats als estudiants de la Universitat de Girona que cursen les assignatures:
Participació i treball en equip a les institucions educatives i socials
Assignatura de 4rt curs de la Llicenciatura de Pedagogía.

Programa de l'assignatura

Planificació de les classes

Instruccions per a la realització del treball de curs
Document de concreció del treball de curs consistent en el disseny i desenvolupament d'una acció formativa relacionada amb els aspectes tractats a l'asignatura.

Instruccions per a l'elaboració d'un relat organitzatiu
Document de concreció de l'activitat núm 1 consistent a realitzar un relat d'una situació organitzativa que reflecteixi alguns dels aspectes propis de l'assignatura.

La cultura organitzativa
Breu text de presentació dels principals aspectes a considerar en l'anàlisi de la cultura organitzativa.

Fonaments de la participació
Presentació dels elements bàsics en els quals se sustenta l'adopció de models participatius; se'n consideren diverses modalitats i se n'exposen les fortaleses i debilitats.

Treballar en equip
Text on es consideren els requisits bàsics del treball en equip i es planteja què es pot fer quan un o més dels aspectes apuntats fallen o bé no es donen en el nivell que fora desitjable.

La comunicacio a les organitzacions
Es consideren els fonaments de la comunicació (procés, elements, funcions, barreres, xarxes, tipologies...) i se'n consideren les possibilitats de millora a les escoles i instituts.

Presa de decisions participativa: les reunions
La reunió de professionals constitueix l'escenari natural de la presa de decisions en els models participatius. Al text se'n consideren les tipologies, intencionalitats, aspectes a tenir en compte, principals dificultats, etc.

El conflicte als centres educatius
S'analitzen les diverses conductes davant del conflicte, s'assenyalen els avantatges i els inconvenients de cadascuna i es considera l'actuació dels directius.

L'acollida als nous: socialització organitzacional
Síntesi del treball on es consideren els diversos aspectes a tenir en compte en l'establiment d'un protocol d'acollida al nou professorat i en la seva posada en pràctica.


Inici

Direcció i gestió d'institucions educatives i socials
Assignatura de 5è curs de la Llicenciatura de Pedagogía.

Programa de l'assignatura

Planificació de les classes

Instruccions per a la realització del treball de curs
Document de concreció del treball de curs consistent en l'anàlisi de la realitat d'un directiu a diversos contextos a elegir pels estudiants.

Organización y dirección
Text bàsic de fonamentació i establiment de relacions entre ambdós termes.

Direcció participativa
Text on es consideren els fonaments teòrics de la direcció participativa, els trets característics i els principals reptes a afrontar per portar-la a la realitat en el marc del sistema educatiu actual.

Direcció: entre el poder i l'autoritat
Text breu on s'estableixen diferències entre ambdós conceptes, es consideren les diverses fonts de poder i es fan algunes consideracions sobre l'exercici del lideratge en els centres educatius.

El acceso a la dirección escolar: de la LOCE a la LOE
Anàlisi de l'evolució del model d'accés a la direcció escolar i recull dels diversos estudis que han tingut en compte aquesta qüestió.

El acceso y la formación para la dirección escolar
Participació al IX Congreso Interuniversitario de Organizaciones Educativas (Oviedo, 2006). Inclou aportacions de J. Teixidó, P. Aramendi, M. L. Fernández y J.L. Bernal.

Aires nuevos en la dirección escolar
Article on es planteja la necessitat d'afrontar els reptes inherents al relleu en el càrrec tenint en compte el progrés del centre i l'equilibri personal i professional de qui abandona el càrrec.

Característiques generals del treball dels directius escolars
Text on s'estableixen algunes característiques generals de l'actuació dels directius escolars que sembla convenient que coneguin directius novells en iniciar-se en el càrrec.

Àmbits d'actuació dels directors escolars
Ordenació de l'actuació dels directius escolars en 8 grans àmbits que se subdivideixen en 32 subàmbits.

Reixa de direcció de Blake i Mounton
Traducció i adaptació al català. Instruments per a l'autoreflexió sobre els trets predominants de l'estil directiu.

Lideratge
Presentació on es defineix el lideratge, se'n consideren les fonts, se n'estableixen les dimensions, es presenten diverses tipologies i, finalment, es considera què poden fer els directius per adquirir-lo o incrementar-lo.

El lideratge del canvi als centres educatius
S'analitzen les característiques del canvi, se'n consideren les diverses fases, s'assenyalen els trets distintius, s'avancen algunes de les possibles dificultats a afrontar i, finalment, es consideren els rols que han d'exercir els qui han d'impulsar-lo.

Demà comença tot
Consells finals adreçats als directius que s'inicien en l'exercici del càrrec.

Inici
Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits